A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Nysie
 Drukuj

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kogo dotyczy

Przedmiotem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
1. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
2. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
3. nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Podmiotami obowiązanymi do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
1. osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami nieruchomości na której powstają odpady komunalne,
2. jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na których spoczywa obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czas realizacji

Terminy i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest do 15 dnia każdego miesiąca, z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wnosi się do dnia 15 lipca każdego roku, z góry, za bieżący rok kalendarzowy.

Wymagane dokumenty

1. DO-1- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy.
2. DO-2- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. DO-3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości , na której w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. DO-4 deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
5. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania
6. Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami kraju.
7. Oświadczenie o osobach zamieszkujących nieruchomość i przebywających poza granicami Gminy Nysa.

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie lub na indywidualny rachunek bankowy.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1. w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
2. w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne,
3. w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,
4. w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Uchwała nr XVII/243/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
3. Uchwała nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 20.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
4. Uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 26.02.2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Uchwała nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 05.06.2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa”.
6. Uchwała nr XXXII/505/13 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 30.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7. Uchwała nr XXVII/448/12 Rady Miejskiej w Nysie z dn. 19.12.2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
8. Uchwała nr XVII/242/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Uwagi

Kontakt Wydział Finansowy, pok. 15 - (parter), tel. 77 4080619 Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15 48 – 300 Nysa Informacja dla mieszkańców Gminy Nysa w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r. Rada Miejska w Nysie podjęła uchwałę Nr XVII/242/16 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie dotyczy rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863, ze. zm.). Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki, 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zwolnienie wynosi 25% miesięcznej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi właściciel nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją i obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. Właściciele nieruchomości spełniający powyższe kryteria i ubiegający się o zniżkę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Nysie. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożona zostanie nowa deklaracja. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 35 (parter) Urzędu Miejskiego w Nysie oraz pod nr tel. 77 4080617.
© 2023 Urząd Miejski w Nysie
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.19
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce