A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Nysie
 Drukuj

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorca chcący sprzedawać napoje alkoholowe w sklepie lub barze winien złożyć właściwie wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2098 ze zmianami).

Wymagane dokumenty

• wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
• zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku wielorodzinnego,
• decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie o zatwierdzeniu zakładu.
Załączniki wniosku winny być oryginalne lub w formie kopii poświadczonej za zgodność
w sposób określony w KPA (art. 76a)

Opłaty

• Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. – jeżeli jest wymagana
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 (na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia.
• Opłata za zezwolenie winna być wniesiona przed jego wydaniem.
Opłata podstawowa roczna za:
• zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
• zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa wynosi 525 zł,
• zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
W roku uzyskania lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata dla przedsiębiorcy kontynuującego sprzedaż napojów alkoholowych – zależna
od wartości sprzedaży napojów alkoholowych wykazaną w oświadczeniu za rok uprzedni
W przypadku gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
w roku poprzednim przekroczyła:
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
- przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji/zezwolenia.

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137).
• Uchwała Nr LVII/864/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25.09.2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 poz. 2727).
• Uchwała Nr LV/834/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22.08.2008r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 poz.2367).
• Uchwała Nr LVII/863/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25.09.2018r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 poz.2726).– zm. Uchwała Nr LIX/892/18 z dnia 13.11.2018r.
(Dz. U. Woj. Opolskiego z 2018 poz.3242).

Uwagi

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (pok. 124, tel. 77 4080564) Uwagi • zezwolenie/decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie
© 2023 Urząd Miejski w Nysie
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.19
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce